Çoçuk & AileHamilelikHamilelik çatlarına veda edin!

Hamilelik çatlarına veda edin!

Ha­mi­le­lik de­mek müt­hiş bir he­ye­can, an­ne ol­ma­nın da­ya­nıl­maz ha­fif­li­ği ve tüm ha­ya­tın de­ği­şi­mi de­mek. Ama ne ya­zık ki bu özel sü­reç ki­lo al­mak ve vü­cu­dun kon­tro­lü­nü kay­bet­mek an­la­mı­na da ge­le­bi­li­yor.
Pe­ki ha­mi­le­lik­te ge­rek­li ba­kım ya­pı­lır­sa çat­lak­la­rı ön­le­mek müm­kün mü? Çat­lak­lar, tıb­bi ta­nı­mıy­la cil­din en üst ta­ba­ka­sı olan epi­der­mi­sin bir al­tın­da­ki der­mis ta­ba­ka­sın­da olu­şan yır­tık­lar so­nu­cu or­ta­ya çı­kan bir gö­rün­tü.
Hız­lı ki­lo de­ği­şim­le­ri ve­ya de­ri­nin hız­la de­ğiş­me­si­ni te­tik­le­yen fak­tör­ler bu yır­tıl­ma­la­ra se­bep ola­bi­li­yor. Çat­lak­lar bir ke­re oluş­tuk­tan son­ra yok et­mek im­kan­sı­za ya­kın ama ha­mi­le­lik çat­lak­la­rı­nın baş­tan oluş­ma­la­rı­nı ön­le­mek çok ko­lay.

Genetik etkiler ve kilolar

Çatlak gelişiminde hormonal faktörler ve ailesel yatkınlığın rolü göz ardı edilemiyor. Gelişen fetüsün cildi germesi, hamilelik sırasında alınan kilolar da çatlağı başlatıyor. Hamilelik esnasında yetersiz sıvı alımı, özel yağların düzenli olarak kullanılmaması cildin elastikiyetini azaltıcı rol oynadığından çatlak oluşumunu kolaylaştırıyor.

Üçüncü aydan itibaren

Ha­mi­le­lik de­ni­lin­ce her ka­dı­nın ak­lı­na “Ki­lo­mu na­sıl den­ge­le­ye­bi­li­ri­m” ya da “Bir sü­re­li­ği­ne boş ver­irim na­sıl­sa do­ğum yap­tık­tan son­ra ça­bu­cak ki­lo­la­rı­mı ve­ri­ri­m” dü­şün­ce­le­ri ge­li­yor. Pe­ki ama kar­nı­nı­zın bü­yü­me­siy­le ge­niş­le­me­ye da­ya­na­ma­yıp çat­la­yan ka­rın, me­me­ler, bel­ki ba­cak­lar ve kol­la­ra ne ola­cak? Ki­lo­la­rı ver­mek müm­kün ama doğ­ru ön­lem­ler ha­mi­ley­ken alın­maz­sa çat­lak­lar için ge­ri­ye dö­nü­şü söy­le­mek pek müm­kün de­ğil.
Stri­a ola­rak da ta­nım­la­nan de­ri çat­lak­la­rı, cil­din der­mis ta­ba­ka­sın­da­ki ko­la­jen ve elas­tin lif­le­ri­nin ha­sa­rı an­la­mı­na ge­li­yor. Ha­mi­le­lik­te özel­lik­le üçün­cü ay­dan son­ra ra­him hız­la bü­yü­dü­ğü için ka­rın cil­di bu hız­lı bü­yü­me­ye he­men adap­te ola­mı­yor. Hız­lı bir şe­kil­de ar­tan ger­gin­lik der­mis­te cid­di ha­sar­la­ra ne­den olu­yor.

Vücudunuzda çatlak ve cilt lekeleri neden oluşur ve nasıl önlenir?

Cil­din nem den­ge­si­ni ko­ru­mak ve gü­neş­le den­ge­li bir şe­kil­de kar­şı­laş­mak çat­lak ve le­ke olu­şu­mu­na kar­şı ko­run­mak açı­sın­dan çok önem­li. Bu ne­den­le de cilt ku­ru­lu­ğu­nu gi­de­ren yağ­lar­la ta­nış­mak ve bol su iç­mek şart.
Cil­de ma­saj yo­luy­la uy­gu­la­nan ba­kım yağ­la­rı A ve E vi­ta­mi­ni içe­ren zen­gin for­mül­le­ri ile der­mi­sin ih­ti­ya­cı olan ne­mi ve­ri­yor. So­ğuk, ku­ru ve gü­neş ışın­la­rı­na ma­ruz ka­lan cilt­ler için ka­len­du­la, bi­be­ri­ye, pa­pat­ya, la­van­ta gi­bi önem­li do­ğal öz­ler­le bir mu­ci­ze­ye de im­za atı­yor. Dü­zen­li kul­la­nım­da cilt renk to­nu­nu dü­zen­le­yen yağ­lar, ha­mi­le­li­ğin üçün­cü ayın­dan iti­ba­ren gün­de iki kez da­ire­sel ha­re­ket­ler­le uy­gu­la­nır­sa cil­de hız­lı­ca nü­fuz ede­bi­li­yor.
Bu ara­da der­mis ta­ba­ka­sı ha­sar alır­ken cilt ren­gin­de de de­ği­şim­ler gö­rü­le­bi­li­yor.
Do­ğal yağ­lar cilt ren­gin­de açıl­ma­la­rın se­bep ol­du­ğu ton fark­lı­lık­la­rı­nın gö­rü­nü­mü­nü dü­zelt­me­ye de yar­dım­cı olu­yor.

roupas-largas-gravidezRenk değişimi başladıysa

Hamileliğin 2.trimestrı yani 6.-7. aylarında ortaya çıkan çatlaklar pembe mor renkli iken doğumdan sonra soluk ve daha açık bir renk alır. Gebeler özellikle çatlakların yeni başladığı süreçte hafif bir kaşıntı hissedebilir. Çatlak ve lekelenme sıklıkla karın bölgesinde görülmekle birlikte meme, kalçalar, bacaklarda da rastlanır. Hamileliğin 3. ayından itibaren cilt nemini sağlayacak, çatlak oluşumunu engelleyecek özel ürünler kullanmak ve yaşam tarzınızda sağlıklı değişiklikler yapmak önemlidir…

Hamilelik düzenli bakım gerektirir

İnsan cildinin çok esnek bir yapısı var. Ancak bu yapı, kendi kapasitesinin üzerinde esnerse o zaman cilt altında bulunan kolajen lifleri yırtılabiliyor. Bunun sonucunda da çatlaklar oluşuyor. Bu çatlakları minimuma indirgemek için:
– Düzenli uyku
– Aşırı kilo alımından kaçınmak
– Bol su tüketimi
– Bio Oil gibi A ve E vitamini içeren zengin formüllü çatlak önleyici yağları kullanmak gerekiyor

Kaynak: Sözcü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Reklam

Son Yazılar

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme